Skip to content

Excel·lència educativa

Compartim un objectiu

L’Ideari de l’escola fa referència a una formació acadèmica sòlida i rigorosa i a una formació integral de la persona, però aquestes expressions han de concretar-se en estratègies didàctiques i han de renovar-se per incloure els canvis i avenços socials, científics i tecnològics.

La formació permanent i l’adaptació de les programacions a les noves Lleis d’Educació en són un instrument, però ja fa anys que l’escola va plantejar-se la possibilitat d’incorporar un sistema de qualitat que, encara que és global i integra fins i tot la gestió del centre, té com eix la millora permanent del procés d’ensenyament – aprenentatge.

Amb la planificació de tots els processos del centre i la sistematització de la documentació, així com també la incorporació del programa informàtic IPSETIC de gestió integrada, l’escola va obtenir, el maig del curs 2006-2007 la certificació ISO 9001.

Des de la seva obtenció, tots els àmbits de l’escola (inclosos serveis, extraescolars i manteniment) han estat certificats segons la normativa ISO i, durant aquest darrer curs, l’escola ha obtingut el certificat del 1r cicle d’educació infantil, darrera etapa incorporada a l’escola.

Els objectius fonamentals de l’excel·lència acadèmica són aconseguir la preparació adequada en totes les matèries del currículum, la preparació convenient per passar d’etapa i cicle, la interrelació de coneixements i l’assoliment de la maduresa intel·lectual.

“L’objectiu principal per als propers anys a l’escola IPSE és aconseguir una millora dels nivells de coneixement, competències i valors dels nostres alumnes. Per fer-ho ens plantegem fer una redefinició innovadora de les metodologies pedagògiques que apliquem de manera que estiguin clarament orientades a aconseguir el perfil de l’alumne que desitgem. Per aconseguir-ho caldrà desenvolupar noves capacitats professionals dels docents a nivell individual i col·lectiu. Un segon objectiu és aconseguir una millor integració i participació de l’escola en l’entorn al qual pertany”.

Així doncs aquest pla estratègic pedagògic té com a principal objectiu introduir les modificacions i millores necessàries en els nostres processos de manera que puguem garantir que els alumnes que han crescut amb nosaltres assoleixen els coneixements, els valors, les actituds i les competències que es defineixen en el perfil abans esmentat.

Per assolir-lo, ens basem en els següents projectes:

Projecte innovació pedagògica

Cal adaptar les metodologies pedagògiques de manera que el treball cooperatiu i l’ús de noves tecnologies estigui present de manera coherent a tots els nivells de l’escola.

Projecte lingüístic

L’escola es proposa que els nostres alumnes aconsegueixin desenvolupar les competències lingüístiques en anglès, de manera que puguin comunicar-se correctament oralment i per escrit i de forma fluida en diferents situacions.

Projecte impulsatic

Per donar suport als eixos estratègics des del punt de vista d’utilització de les noves tecnologies es defineix el projecte impulsatic que proposa treballar en aspectes fonamentals.

Projecte emociona't!

Tal com va dir Aristòtil “Educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut”. Des de l’escola, trobem que és una necessitat treballar aspectes relacionats amb el desenvolupament integral de l’alumne.

cuidem l'alumne
cuidem l'alumne 2

Cuidem l’alumne

La nostra convicció és que l’alumne ha de ser el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge i així ho explica el nostre perfil de l’alumne IPSE. És per això que dotem a totes les etapes d’estratègies i recursos humans i materials per dur a terme una acció tutorial el més completa i personalitzada possible.

A nivell general, comptem amb un departament d’orientació, format per una psicòloga i una logopeda, que és l’encarregat de coordinar i donar suport al projecte d’atenció a la diversitat que realitzem a totes les etapes de l’escola. Dins dels seus horaris, els mestres i professors tenen unes hores destinades a l’atenció a la diversitat, que permet reforçar o ampliar aquells continguts o hàbits que no s’han pogut assolir a l’aula o que requereixen d’un treball d’ampliació, amb un grup reduït d’alumnes. Aquesta atenció a la diversitat es realitza, tant a fora de l’aula com dins d’ella, en moments de docència compartida on hi ha dos mestres per un mateix grup.

A més d’aquest projecte d’atenció a la diversitat, tots els tutors d’aula compten amb una hora de tutoria amb tot el grup classe, ampliada enguany amb una segona hora de tutoria que es destina a treballar amb els alumnes l’educació emocional i una hora de tutoria individual, en la qual poden fer un seguiment més personalitzat de tots els alumnes del seu grup. Així doncs, l’escola aposta per augmentar la càrrega horària de la tutoria per aconseguir realitzar un seguiment més acurat i individualitzat de tots els alumnes.

Una altra mesura d’atenció a la diversitat i de millora del seguiment de l’alumne són els desdoblaments de classe. Des de tercer de primària fins a quart d’ESO, les matèries amb més càrrega lectiva com són les llengües i les matemàtiques, es desdoblen de forma homogènia fent, dels dos grups, tres. D’aquesta manera, reduïm la ràtio d’alumne per mestre o professor i facilitem l’atenció individualitzada a l’alumne en aquestes matèries.

Atenció individualitzada

L’atenció individualitzada o atenció a la diversitat és un treball en valors que pretén treure el millor de cadascun dels nostres alumnes i que, a la vegada, col·labora a un bon ambient de convivència escolar i condueix a la cohesió social.

Tots necessitem aquesta atenció i no ha de relacionar-se amb la detecció de problemes sinó amb les peculiaritats personals en l’àmbit emocional, intel·lectual, acadèmic i social.

Com a escola, utilitzem diverses estratègies per aconseguir que el procés d’ensenyament i aprenentatge sigui el màxim d’eficaç:

Totes aquestes accions són planificades i supervisades per la comissió d’atenció a la diversitat de la que disposa el centre.

A més de les accions que es realitzen dins i fora de l’aula per part dels mestres, l’escola també disposa d’un departament d’orientació, format per una psicòloga i una logopeda, que compta amb instal·lacions pròpies i realitza, entre altres activitats:

atenció individualitzada 2
atenció individualitzada 1

Entrevistes individualitzades

Obrir xat
💬 Hola! Podem ajudar-te?
Escola IPSE
Resolem els teus dubtes 😊