Batxillerat

“L’alumne de l’escola IPSE sap i sap aprendre, sap resoldre, té ben integrats els valors humans i cristians, té cura de si mateix, es coneix, s’accepta i se sent feliç.”

Aquesta definició de l’alumne IPSE sorgeix d’un exhaustiu treball amb tots els professionals que intervenen en l’educació dels nostres alumnes i es desplega amb objectius concrets que, qualsevol educador, mestre o professor de l’escola segueix amb rigor i constància en tots i cadascun dels moments amb els que tenim contacte amb els educands. L’objectiu final de l’escola és que tots els alumnes, a l’acabar la seva etapa educativa amb nosaltres, hagin acomplert els objectius que en aquest perfil es proposen.

Objectius del batxillerat:

Projectes

Alguns dels projectes més destacats del batxillerat són els següents:

Propostes didàctiques

A continuació, podeu consultar les matèries de primer i segon de batxillerat.

Alumnes

El batxillerat és una etapa postobligatòria que consta de dos cursos acadèmics i que prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Les matèries del batxillerat s’orienten i s’estructuren en coherència amb les etapes educatives anteriors i els ensenyaments superiors, a partir del concepte de competència, entesa com l’aplicació de coneixements i destreses en la resolució de problemes i en situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents moments del trajecte acadèmic, que sovint depenen de diverses disciplines o de l’experiència adquirida.

Els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) que hi ha al darrere dels quatre sabers que conformen les competències (saber, saber fer, saber ser i saber estar), vénen definits pel currículum. L’enfocament competencial d’aquests continguts recomana treballar-los de manera que l’alumnat en comprengui la lògica interna i sàpiga emprar-los, de manera selectiva i raonada, quan els necessiti, evidenciant així que és competent.

En aquesta etapa pren especial importància l’acció tutorial i és per això que l’escola ofereix als alumnes una tutoria orientada per tal d’assessorar-los i fer-los reflexionar sobre el seu futur acadèmic i professional.