Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Nota legal

Nota legal

L’ús d’aquest lloc web està condicionat a la prèvia lectura i acceptació pels usuaris dels termes i condicions aquí detallats. L’empresa propietària d’aquest lloc es reserva el dret a modificar aquest document quan ho consideri oportú i sense previ avís.

Propietat de la pàgina web

Aquest lloc web és propietat i està mantingut per l’Escola IPSE, amb adreça al C/ Casanova, 175, 08028 Barcelona. Tot el contingut aquí inclòs (imatges, textos, il.lustracions, aplicacions informàtiques, etc.) està protegit per les lleis de la Propietat Intel·lectual.

Ús del contingut

Tret que l’Escola IPSE, l’Orfeó no ho autoritzi expressament, no es pot reproduir, transmetre o explotar el contingut d’aquesta web de cap forma. En cas que se’n faci un ús indegut, s’haurà d’indemnitzar a l’Escola IPSE contra qualsevol pèrdua, despesa, cost, dany o perjudici que resulti de l’incompliment de les presents condicions o de l’ús del contingut d’aquesta web sense l’autorització prèvia.

Avisos

En la mesura que ho permet la legislació, l’Escola IPSE no efectua manifestacions ni oferix garanties de cap classe, explícites o implícites, quant al funcionament del lloc web o a la informació continguda. l’Escola IPSE no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l’ús d’aquest lloc, de la interrupció del servei o de la seva continuïtat. Igualment, tot i que es vetlla per la precisió del contingut, pot haver-hi errors i inexactituds, de manera que no podem garantir l’absoluta veracitat ni fiabilitat de les dades.

Així mateix, l’Escola IPSE no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que pogueren produir-se per la utilització, per part de l’usuari, d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura.

Els possibles enllaços que condueixin a altres llocs web no estan sota el control de l’Escola IPSE, pertant no se’n fa responsable del contingut ni dels danys que puguin patir-se en relació amb el seu ús.

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquest document ha de ser interpretat i està regit per la Legislació Espanyola, i qualsevol disputa que se’n derivi haurà de dirimir-se davant dels tribunals de Barcelona, Espanya.

Com a escola, utilitzem diverses estratègies per aconseguir que el procés d’ensenyament i aprenentatge sigui el màxim d’eficaç:

  • Desdoblaments de grups i hores de docència compartida en matèries curriculars que redueixen la ràtio d’alumne per professor.
  • Tutories individuals setmanals amb els alumnes.
  • Hores d’atenció a la diversitat per reforçar o ampliar conceptes treballats a l’aula.
  • Plans individualitzats elaborats en casos específics o en el cas de nouvinguts al sistema educatiu català.

Totes aquestes accions són planificades i supervisades per la comissió d’atenció a la diversitat de la que disposa el centre.

A més de les accions que es realitzen dins i fora de l’aula per part dels mestres, l’escola també disposa d’un departament d’orientació, format per una psicòloga i una logopeda, que compta amb instal·lacions pròpies i realitza, entre altres activitats:

  • Diagnòstic.
  • Gestió de l’atenció a la diversitat.
  • Orientació als alumnes, famílies i professors.
  • Seguiment de l’evolució d’alumnes atesos fora de l’escola.
  • Coordinació del servei de mediació de l’escola.