Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Atenció individualitzada

Atenció individualitzada

L’atenció individualitzada o atenció a la diversitat és un treball en valors que pretén treure el millor de cadascun dels nostres alumnes i que, a la vegada, col·labora a un bon ambient de convivència escolar i condueix a la cohesió social.

Tots necessitem aquesta atenció i no ha de relacionar-se amb la detecció de problemes sinó amb les peculiaritats personals en l’àmbit emocional, intel·lectual, acadèmic i social.

Com a escola, utilitzem diverses estratègies per aconseguir que el procés d’ensenyament i aprenentatge sigui el màxim d’eficaç:

  • Desdoblaments de grups i hores de docència compartida en matèries curriculars que redueixen la ràtio d’alumne per professor.
  • Tutories individuals setmanals amb els alumnes.
  • Hores d’atenció a la diversitat per reforçar o ampliar conceptes treballats a l’aula.
  • Plans individualitzats elaborats en casos específics o en el cas de nouvinguts al sistema educatiu català.

Totes aquestes accions són planificades i supervisades per la comissió d’atenció a la diversitat de la que disposa el centre.

A més de les accions que es realitzen dins i fora de l’aula per part dels mestres, l’escola també disposa d’un departament d’orientació, format per una psicòloga i una logopeda, que compta amb instal·lacions pròpies i realitza, entre altres activitats:

  • Diagnòstic.
  • Gestió de l’atenció a la diversitat.
  • Orientació als alumnes, famílies i professors.
  • Seguiment de l’evolució d’alumnes atesos fora de l’escola.
  • Coordinació del servei de mediació de l’escola.

Fotos