Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Excel·lència educativa

Excel·lència educativa

L’Ideari de l’escola fa referència a una formació acadèmica sòlida i rigorosa i a una formació integral de la persona, però aquestes expressions han de concretar-se en estratègies didàctiques i han de renovar-se per incloure els canvis i avenços socials, científics i tecnològics.

La formació permanent i l’adaptació de les programacions a les noves Lleis d’Educació en són un instrument, però ja fa anys que l’escola va plantejar-se la possibilitat d’incorporar un sistema de qualitat que, encara que és global i integra fins i tot la gestió del centre, té com eix la millora permanent del procés d’ensenyament – aprenentatge.

Amb la planificació de tots els processos del centre i la sistematització de la documentació, així com també la incorporació del programa informàtic IPSETIC de gestió integrada, l’escola va obtenir, el maig del curs 2006-2007 la certificació ISO 9001.

Des de la seva obtenció, tots els àmbits de l’escola (inclosos serveis, extraescolars i manteniment) han estat certificats segons la normativa ISO i, durant aquest darrer curs, l’escola ha obtingut el certificat del 1r cicle d’educació infantil, darrera etapa incorporada a l’escola.

Els objectius fonamentals de l’excel·lència acadèmica són aconseguir la preparació adequada en totes les matèries del currículum, la preparació convenient per passar d’etapa i cicle, la interrelació de coneixements i l’assoliment de la maduresa intel·lectual.

El consell de direcció de l’escola ha definit la següent visió que ha de marcar les línies estratègiques de millora pel pla estratègic 2014-2018:

“L’objectiu principal per als propers anys a l’escola IPSE és aconseguir una millora dels nivells de coneixement, competències i valors dels nostres alumnes.  Per fer-ho ens plantegem fer una redefinició innovadora de les metodologies pedagògiques que apliquem de manera que estiguin clarament orientades a aconseguir el perfil de l’alumne que desitgem. Per aconseguir-ho caldrà desenvolupar noves capacitats professionals dels docents a nivell individual i col·lectiu. Un segon objectiu és aconseguir una millor integració i participació  de l’escola en l’entorn al qual pertany”.

Així doncs aquest pla estratègic pedagògic té com a principal objectiu introduir les modificacions i millores necessàries en els nostres processos de manera que puguem garantir que els alumnes que han crescut amb nosaltres assoleixen els coneixements, els valors, les actituds i les competències que es defineixen en el perfil abans esmentat.

 

Per fer-ho, ens basem en els següents projectes:

Cal adaptar les metodologies pedagògiques de manera que el treball cooperatiu i l’ús de noves tecnologies estigui present de manera coherent  a tots els nivells de l’escola i ens porti a l’assoliment  d’aquells trets del perfil dels nostres alumnes que les metodologies actuals no estan garantint. Amb l’aplicació del projecte d’innovació pedagògica, pretenem potenciar la creativitat i la innovació en les tasques educatives com a base per millorar la motivació dels alumnes, així com també la pròpia capacitat per autoavaluar-se individualment i a nivell grupal. Busquem, també, generar en ells una visió compromesa i alhora optimista i il·lusionada del futur, amb la participació en activitats que fomentin la solidaritat i l’aprenentatge entre iguals.

L’escola es proposa que els nostres alumnes aconsegueixin desenvolupar les competències lingüístiques en anglès, de manera que puguin comunicar-se correctament oralment i per escrit i de forma fluida en diferents situacions.

Aquest objectiu requereix d’una inclusió de l’ús de l’anglès com a llengua vehicular en l’ensenyament d’algunes matèries i activitats, així com un foment de metodologies innovadores i efectives per l’aprenentatge de la llengua. Alguns dels projectes que ja s’estan duent a terme i se seguiran ampliant en el marc del projecte lingüístic són les estades a l’estranger, els casals i activitats extraescolars en anglès i la presència d’auxiliars de conversa nadius a les aules.

Per donar suport als eixos estratègics des del punt de vista d’utilització de les noves tecnologies es defineix el projecte impulsatic que proposa treballar en aspectes fonamentals com, aconseguir l’assoliment de manera ordenada i planificada de les competències digitals per part dels alumnes, adequar tècnica i organitzativament l’escola per suportar l’ús creixent de les noves tecnologies i avançar en una major integració de les TIC en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Tal com va dir Aristòtil “Educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut”. Des de l’escola, trobem que és una necessitat treballar aspectes relacionats amb el desenvolupament integral de l’alumne i un dels aspectes més importants en aquest procés de creixement és ajudar-lo a ser competent emocionalment.

 

Per entendre que vol dir treballar l’educació emocional, hem de saber que aquesta, engloba uns continguts que ens ajudaran a desenvolupar unes competències emocionals concretes. De manera resumida podríem dir que treballar l’educació emocional és aprendre a:

 

  • Designar allò que sento i que senten els altres, donant-li un nom.
  • Fer ús de les estratègies necessàries per a regular les emocions.
  • Ser capaç de fer ús d’aquelles eines que he après per a gestionar les meves emocions, de manera autònoma i eficaç.
  • Desenvolupar habilitats socials, no només per saber gestionar conflictes sinó per a relacionar-me amb els altres oferint un model de com vull que es relacionin amb mi.
  • Obtenir el bé personal i comú, buscant un model de vida que em faci sentir satisfet, feliç i complet.

Per fer possible el desenvolupament d’aquest projecte que hem denominat: Emociona’t!, l’escola està submergida en una constant formació del professorat en aspectes relacionats amb l’educació emocional. A més, des de fa dos cursos es disposa d’una matèria d’una hora a la setmana, anomenada tutoria al quadrat, que permet treballar aspectes més concrets de l’educació emocional.

El mateix dia a dia de l’escola, però, ens permet treballar de forma espontània i fugaç, conceptes, estratègies i petits detalls emocionalment enriquidors fora del marc de la pròpia matèria esmentada.

 

Fotos