Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Educació secundària – Projectes

Educació secundària: Projectes

Alguns dels projectes més destacats de l’educació secundària són els següents:

Amb la intenció d’adaptar les metodologies d’aula als requeriments, però també a les oportunitats, que ens brinda l’evolució tecnològica, des d’aquest curs tots els alumnes de secundària tenen un dispositiu portàtil (Chromebook), que els permet treure molt més profit als recursos dels que disposen en xarxa, així com gestionar-se el seu entorn virtual dins la plataforma GSuite de Google.

El treball de síntesi, comú per a tot l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO. Està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament – aprenentatge. Es treballa en equip amb l’objectiu de comprovar si l’alumnat és capaç de relacionar les competències bàsiques desenvolupades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica.

Pel que fa a la seva temàtica, el Treball de síntesi de 1r té com a eix vertebrador el Port de Barcelona, el de 2n La vida als parcs i jardins de la ciutat de Barcelona i el de 3r L’Eixample a través dels sentits.

A 4t d’ESO, l’ensenyament es completa amb el Projecte de Recerca, de realització obligatòria. El projecte es realitza en equip i està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat sota el guiatge del professorat. El projecte valora la capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual i també la capacita de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes comuns.

Els alumnes de 1r d’ESO participen en un programa educatiu Raonem en parelles impulsat pel Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals de la Universitat Autònoma de Barcelona i adherit a SINTE – equip de recerca consolidat -.

L’objectiu del programa és millorar la competència en resolució de problemes de manera col·laborativa. El programa es basa en la tutoria entre iguals, les parelles hauran de resoldre diferents problemes matemàtics de diferent complexitat a partir d’un guió estructurat.

Des de fa uns anys l’Ipse realitza un projecte de servei a la comunitat integrant l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats i valors. En aquest projecte se suma la intencionalitat pedagògica amb la intencionalitat solidària. Aquesta proposta innovadora implica a tot l’alumnat de 4t d’ESO amb la col·laboració del Menjador Social d’Emmaús i de l’Hospital Sagrat Cor, entitats amb qui s’ha establert un conveni de col·laboració i on es realitza la part del servei a la comunitat. Per altra banda, l’aprenentatge es treballa de manera interdisciplinària a l’escola i es relaciona amb les matèries de llengua catalana i socials.

Igual que en etapes anteriors, el parlament és un espai de trobada trimestral on l’alumnat viu el funcionament democràtic de l’escola. El realitzen els alumnes en tots els nivells. Prèviament, els representants dels alumnes que seran els encarregats d’assistir a les sessions parlamentàries, recolliran aquelles qüestions i aspectes que els companys de classe vegin susceptibles de ser portats al parlament i posteriorment sotmetre’ls a votació per tal d’aprovar-los. D’aquesta manera, l’alumnat és l’agent actiu del seu aprenentatge democràtic així com també s’acompleix l’objectiu inicial del projecte fent que els alumnes esdevinguin ciutadans crítics i responsables.

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO treballaran durant dues tardes de tot el curs diferents entorns d’aprenentatge, on inclourà el currículum de diferents matèries. Així, continuem potenciant el treball cooperatiu per aconseguir que els alumnes siguin més autònoms i afavorir el diàleg i l’autoavaluació.

Els alumnes de 1r d’ESO en els ntorns d’aprenentatge treballaran part del currículum de les matèries de biologia-geologia i tecnologia i tot el currículum d’EVP.

Els alumnes de 2n d’ESO en els entorns d’aprenentatge treballaran , part del currículum d’anglès i tot el currículum de religió i cultura clàssica.

Els alumnes de 3r d’ESO en els entorns d’aprenentatge treballaran , part del currículum de castellà, part del currículum de matemàtiques  i tot el currículum de religió.

Fotos