Dl - Dv 8.00 - 19.00 Truca’ns

Batxillerat – Alumnes

Batxillerat: Alumnes

El batxillerat és una etapa postobligatòria que consta de dos cursos acadèmics i que prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Les matèries del batxillerat s’orienten i s’estructuren en coherència amb les etapes educatives anteriors i els ensenyaments superiors, a partir del concepte de competència, entesa com l’aplicació de coneixements i destreses en la resolució de problemes i en situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents moments del trajecte acadèmic, que sovint depenen de diverses disciplines o de l’experiència adquirida.

Els continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) que hi ha al darrere dels quatre sabers que conformen les competències (saber, saber fer, saber ser i saber estar), vénen definits pel currículum. L’enfocament competencial d’aquests continguts recomana treballar-los de manera que l’alumnat en comprengui la lògica interna i sàpiga emprar-los, de manera selectiva i raonada, quan els necessiti, evidenciant així que és competent.

En aquesta etapa pren especial importància l’acció tutorial i és per això que l’escola ofereix als alumnes una tutoria orientada per tal d’assessorar-los i fer-los reflexionar sobre el seu futur acadèmic i professional.

Fotos